نگهداشتن MessageBox در بالای فرم ها

نگهداشتن MessageBox در بالای فرم ها


استفاده از مقدار (MessageBoxOptions)0x40000 بصورت زیر:

MessageBox.Show("Message Text", "Message Title", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.None, MessageBoxDefaultButton.Button1, (MessageBoxOptions)0x40000);
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     21 بهمن 1401