نكات مهم براي ديابتي ها


شستن و خشك كردن دست ها قبل از تست قند خون ضروري است؛ زيرا هر گونه آلودگي انگشت مي تواند باعث اشتباه دستگاه شود.

تاريخ مصرف نوار تست قند خون بايد اعتبار داشته باشد.

براي جمع شدن خون ، نبايد انگشت را فشار داد؛ زيرا اين كار قند خون را تغيير مي دهد. انگشتان را يكي دو دقيقه آويزان نگه داريد تا خون به آرامي در آنها جمع شود.

بيمار بايد در ساعات و حالات مختلف قند را كنترل كند. مثلا صبح ناشتا، قبل از ناهار، قبل از شام و دو ساعت بعد از هر يك از وعده هاي غذايي و نيز قبل از خوابيدن و در ساعت 3 بامداد.

با توجه به تاثير برخي غذا در قند خون، بايد به اين ارتباط توجه داشت:
خوردن غذاهاي نشاسته اي، قند خون بالاتر مي رود.
غذاهاي پروتئيني كمتر قند را بالا مي برند.
خوردن غذاهاي فيبردار نيز به دليل كند كردن جريان حركت غذا در روده ها، باعث كم شدن قند خون مي شوند.
هر گونه فعاليت ورزشي قند خون را پايين مي آورد.
استرس، هيجان، ناراحتي و ترس باعث افزايش قند خون مي شود.


 1395/12/23       سيدحامد واحدي       سلامتنحوه محاسبه Median در SQL Server


CREATE PROCEDURE uspCalcMedian
(
   @tablename VARCHAR(50),
   @columnname VARCHAR(50),
   @result SQL_VARIANT OUTPUT
)
AS
BEGIN
   DECLARE @sqlstmt VARCHAR(200)
   DECLARE @midCount INT
   SET NOCOUNT ON
   SET @sqlstmt = 'insert #tempmedian select ' @columnname
       ' from ' @tablename ' order by 1 asc '
   CREATE TABLE #tempmedian (col SQL_VARIANT)
   EXEC (@sqlstmt)
   DECLARE c_med CURSOR SCROLL FOR SELECT * FROM #tempmedian
   SELECT @midCount = ROUND(COUNT(*) * 0.5,0 ) FROM #tempmedian
   OPEN c_med
   FETCH ABSOLUTE @midCount FROM c_med INTo @result
   CLOSE c_med
   DEALLOCATE c_med
   DROP TABLE #tempmedian
END


 1395/12/18       سيدحامد واحدي       فناوريشمارش تعداد كاراكترهاي رشته


براي شمارش تعداد كاراكترهاي يك رشته از دستور زير استفاده كنيد:

int count = myString.Distinct().Count();


 1395/12/07       سيدحامد واحدي       فناوريخطا در ايجاد پروژه - The System can not find the file specified in visual studio (HRESULT:0X80070002)


در صورت مشاهده خطا درزمان ايجاد پروژه مراحل زير را انجام دهيد:
1- به بخش Extentions and updates برويد
2- Nuget را جستجو كنيد
3- Nuget را Uninstall كنيد
4- Visual Studio را Restart كنيد
5- مجددا Nuget را نصب كنيد
6- مجددا پروژه را ايجاد كنيد


 1395/12/06       سيدحامد واحدي       فناوريافزايش كارايي نرم افزارهاي MVC


1- اجرا در Release Mode:
اضافه كردن كد زير در web.config:

<compilation debug="false" />

يا تغيير machine.config با كد زير:
<configuration>
  <system.web>
    <deployment retail="true"> </deployment>
  </system.web>
</configuration>

2- فقط از View Engine كه نياز داريد استفاده كنيد:
protected void Application_Start()
{
  ViewEngines.Engines.Clear();
  ViewEngines.Engines.Add(new RazorViewEngine());
}

3- Modelهاي Null را به View ارسال نكنيد

4- از خصوصيت OutputCacheAttribute براي محتوايي كه معمولا تغيير نمي كند استفاده كنيد:
[OutputCache(VaryByParam = "none", Duration = 3600)]
public ActionResult Categories()
{
  return View(new Categories());
}

5- از HTTP Compression استفاده كنيد:
<system.webserver>
  <urlcompression dodynamiccompression="true" dostaticcompression="true" dynamiccompressionbeforecache="true" />
</system.webserver>

6- HTTP Modules هاي غيرضروري را حذف كنيد:
هر ماژول كه براي اجرا ضروري بود را مجددا برگردانيد
<httpmodules>
  <remove name="WindowsAuthentication"></remove>
  <remove name="PassportAuthentication"></remove>
  <remove name="Profile"></remove>
  <remove name="AnonymousIdentification" />
</httpmodules>

7- Tracing را در حالت Off قرار دهيد:
<configuration>
  <system.web>
    <trace enabled="false">
  </trace>
</system.web>
</configuration>

8- ماژول URL Rewrite module را حذف كنيد.:
براي حذف بايد از Add or Remove Programs اقدام كنيد.
9- HTTP Headers را حذف كنيد:
<system.web>
  <httpruntime enableversionheader="false" />
</system.web>

و
<httpprotocol>
  <customheaders>
    <remove name="X-Powered-By">
  </customheaders>
</httpprotocol>


 1395/11/22       سيدحامد واحدي       فناوريپر كردن چند كنترل(Combobox و ...) از يك ليست


براي پر كردن چند كنترل از يك ليست در Windows Application از كد مشابه زير استفاده كنيد:

combo1.DataSource = myDataset.Tables[0];
combo1.BindingContext = new BindingContext();

combo2.DataSource = myDatasetTables[0];
combo2.BindingContext = new BindingContext();


 1395/09/27       سيدحامد واحدي       فناوريتبديل رشته حاوي جداكننده به سطرهاي جداگانه


SELECT A.ID,
    Split.a.value('.', 'VARCHAR(100)') AS CSVData
FROM
(
   SELECT ID,
       CAST ('' REPLACE(CSVData, ',', '') '' AS XML) AS CSVData
   FROM myTable
) AS A CROSS APPLY Data.nodes ('/Node') AS Split(a)


 1395/09/18       سيدحامد واحدي       تغيير Permission براي خطاي Screen Overlay Detected در اندرويد


مطالب زيادي در اين خصوص در اينترنت وجود دارد كه همه مسير زير را براي خاموش كردن اعلام كرده اند:

Go to Settings -> Developer Options -> Simulate Secondary Displays -> None (Or Off)

اما ممكن است تنظيمات Developer فعال نباشد كه براي آن بايد مراحل زير را اقدام كنيد و 7 مرتبه روي Build Number ضربه بزنيد:
Settings -> About Phone -> Build Number

اما ممكن است پس از اين مراحل، متوجه شويد كه اين Option روي Off يا None قرار دارد و در يك دور باطل بيافتيد كه چرا با وجود خاموش بودن، همچنان خطا دريافت مي كنيد؟ در اين صورت لطفا File Manager (برنامه هايي مانند ES File Explorer يا CM File Manager و ...) را حذف كنيد و دوباره نصب كنيد.


 1395/09/11       سيدحامد واحدي       فناوريگروه بندي روي چند فيلد در Linq


myList.GroupBy(gl => new { gl.field1, gl.field2, gl.field3 }).Select(sl => new Models.myModel
                    {
                        field1 = sl.First().field1,
                        field2 = sl.First().field2,
                        field3 = sl.First().field3,
                        field4 = string.Join(",", sl.Select(i => i.field4)),
                        field5 = sl.First().field5,
                        field6 = string.Join(",", sl.Select(i => i.field6))
                    })


 1395/08/27       سيدحامد واحدي       فناوريعدالت حضرت مهدي عليه السلام و گسترش عدل و امنيت در دولت آن حضرت


جعفر بن سيّار شامي گويد:

يَبلُغُ مِن رَدِّ المَهدِيِّ المَظالِمَ
حَتَّي لَو كانَ تَحتَ ضِرسِ إنسانٍ شَيءٌ
انتَزَعَهُ حَتَّي يَرُدَّهُ .

پيگيري مهدي در استرداد اموالي
كه به ستم از مردم گرفته شده
به آنجا مي رسد كه اگر لقمه اي از اين اموال
زير دندان كسي هم باشد ،
آن را بيرون مي كشد تا به صاحبش باز گرداند .

الفتن ص191 ح5
الملاحم و الفتن ص68 ب139
عقد الدرر ص36 ب3


 1395/08/04       سيدحامد واحدي       مذهبي
© 2004-2017؛ hamedvahedi.com - تمامي حقوق محفوظ است