پر كردن چند كنترل(Combobox و ...) از يك ليست


combo1.DataSource = myDataset.Tables[0];
combo1.BindingContext = new BindingContext();

combo2.DataSource = myDatasetTables[0];
combo2.BindingContext = new BindingContext();


 1395/09/27       سيدحامد واحدي       فناوريتبديل رشته حاوي جداكننده به سطرهاي جداگانه


SELECT A.ID,
    Split.a.value('.', 'VARCHAR(100)') AS CSVData
FROM
(
   SELECT ID,
       CAST ('' REPLACE(CSVData, ',', '') '' AS XML) AS CSVData
   FROM myTable
) AS A CROSS APPLY Data.nodes ('/Node') AS Split(a)


 1395/09/18       سيدحامد واحدي       تغيير Permission براي خطاي Screen Overlay Detected در اندرويد


مطالب زيادي در اين خصوص در اينترنت وجود دارد كه همه مسير زير را براي خاموش كردن اعلام كرده اند:

Go to Settings -> Developer Options -> Simulate Secondary Displays -> None (Or Off)

اما ممكن است تنظيمات Developer فعال نباشد كه براي آن بايد مراحل زير را اقدام كنيد و 7 مرتبه روي Build Number ضربه بزنيد:
Settings -> About Phone -> Build Number

اما ممكن است پس از اين مراحل، متوجه شويد كه اين Option روي Off يا None قرار دارد و در يك دور باطل بيافتيد كه چرا با وجود خاموش بودن، همچنان خطا دريافت مي كنيد؟ در اين صورت لطفا File Manager (برنامه هايي مانند ES File Explorer يا CM File Manager و ...) را حذف كنيد و دوباره نصب كنيد.


 1395/09/11       سيدحامد واحدي       فناوريگروه بندي روي چند فيلد در Linq


myList.GroupBy(gl => new { gl.field1, gl.field2, gl.field3 }).Select(sl => new Models.myModel
                    {
                        field1 = sl.First().field1,
                        field2 = sl.First().field2,
                        field3 = sl.First().field3,
                        field4 = string.Join(",", sl.Select(i => i.field4)),
                        field5 = sl.First().field5,
                        field6 = string.Join(",", sl.Select(i => i.field6))
                    })


 1395/08/27       سيدحامد واحدي       فناوريعدالت حضرت مهدي عليه السلام و گسترش عدل و امنيت در دولت آن حضرت


جعفر بن سيّار شامي گويد:

يَبلُغُ مِن رَدِّ المَهدِيِّ المَظالِمَ
حَتَّي لَو كانَ تَحتَ ضِرسِ إنسانٍ شَيءٌ
انتَزَعَهُ حَتَّي يَرُدَّهُ .

پيگيري مهدي در استرداد اموالي
كه به ستم از مردم گرفته شده
به آنجا مي رسد كه اگر لقمه اي از اين اموال
زير دندان كسي هم باشد ،
آن را بيرون مي كشد تا به صاحبش باز گرداند .

الفتن ص191 ح5
الملاحم و الفتن ص68 ب139
عقد الدرر ص36 ب3


 1395/08/04       سيدحامد واحدي       مذهبيپيدا كردن شماره انديس آخرين كاراكتر در رشته در SQL Server


فرض كنيد ميخواهيد نام فايل را از آدرس شناسايي كنيد؛ دستور Select زير كاربردي خواهد بود:

SELECT
      Addr,
      reverse(left(reverse(Addr), charindex('\', reverse(Addr)) -1)) AS FileName
    FROM myTbl


 1395/07/01       سيدحامد واحدي       فناوريShrink كردن فايل ديتابيس هاي يك سرور


با اجراي دستور زير مي توانيد ، دستورات مورد نياز براي Shrink كردن ديتابيس هاي يك سرور را بدست آوريد:

SELECT  'USE [Master]; ' ᵼ
            'ALTER DATABASE ' ᵼ QUOTENAME(name) ᵼ ' SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT; ' ᵼ
            'USE ' ᵼ QUOTENAME(name) ᵼ '; ' ᵼ
            'DBCC SHRINKFILE(' ᵼ REPLACE(REPLACE(QUOTENAME(name), ']',''),'[','') ᵼ '_Log, 1)' ᵼ
            'USE [Master]; ' ᵼ
            'ALTER DATABASE ' ᵼ QUOTENAME(name) ᵼ ' SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT; '
      AS [To Execute]
    FROM sys.databases


 1395/04/18       سيدحامد واحدي       فناوريمتد IsNullOrWhiteSpace وجود ندارد


متد IsNullOrWhiteSpace در دات نت نسخه 4 اضافه شده است و اگر از نسخه هاي قديمي تر استفاده مي كنيد. اين متد در دسترس شما نيست. مي توانيد از نسخه 4 استفاده كنيد يا متدي همانند زير را به Helper خود اضافه كنيد و از اين متد استفاده كنيد:
public static bool IsNullOrWhiteSpace(string value)
{
  if (value != null)
  {
    for (int i = 0; i < value.Length; i )
    {
      if (!char.IsWhiteSpace(value[i]))
      {
        return false;
      }
    }
  }
  return true;
}


 1395/04/07       سيدحامد واحدي       فناوريمشغله


خيلي وقت بود كه به دليل مشغله نتونستم بيام اينجا.......شايدم بهتره بگم امان از اين شبكه هاي اجتماعي كه اگرم وقتي بمونه اونجا سپري ميشه.
به قول سنجد دوران كودكي ...... برميگردم ........ هااااااااااااااااا


 1395/02/23       سيدحامد واحدي       شخصيسلطان طوس


اي راهب كليسا ديگر مزن به ناقوس

خاموش كن صدا را، نقاره مي زند طوس

آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان

جاني دوباره بردار با ما بيا به پابوس

آنجا كه خادمينش از روي زائرينش

گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس

خورشيد آسمان ها در پيش گنبد او

رنگي ندارد آري چيزي شبيه فانوس

رؤياي ناتمامم ساعات در حرم بود

باقي عمر اما افسوس بود و كابوس

وقتي رسيدي آنجا در آن حريم زيبا

زانو بزن به پاي بيدار خفته در طوس

-سيد حميد رضا برقعي-


 1394/09/20       سيدحامد واحدي       مذهبي
© 2004-2017؛ hamedvahedi.com - تمامي حقوق محفوظ است