مهربان بودن و انسان بودن خودش یک دین هست

مهربان بودن و انسان بودن خودش یک دین هست


انسان غرق شود قطعا میمیرد:
چه در دریا چه در رویا
چه در دروغ چه در گناه
چه در خوشی چه در قدرت
چه در جهل چه در انکار
چه در حسد چه در بخل
مهربان بودن و انسان بودن خودش یک دین هست

گاندی
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     25 خرداد 1403