شناسایی ایندکس های استفاده نشده در SQL Server

شناسایی ایندکس های استفاده نشده در SQL Server


SELECT
      schema_name([objects].[schema_id]) + '.' + objects.name AS [Schema.Table],
      indexes.name AS [Index],
      stats.user_seeks,
      stats.user_scans,
      stats.user_lookups,
      stats.user_updates,
      indexes.*
FROM
      sys.dm_db_index_usage_stats stats
      INNER JOIN sys.objects ON stats.OBJECT_ID = objects.OBJECT_ID
      INNER JOIN sys.indexes ON indexes.index_id = stats.index_id AND stats.OBJECT_ID = indexes.OBJECT_ID
WHERE
--       stats.user_lookups = 0
--       AND       stats.user_seeks = 0
--       AND       stats.user_scans = 0
-- AND
      indexes.is_primary_key = 0             -- Excludes primary keys as described above
AND indexes.is_unique = 0                   -- Excludes unique constarints are described above
ORDER BY
      (stats.user_seeks + stats.user_scans + stats.user_lookups) asc,
      stats.user_updates DESC
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     28 آبان 1402