javac.exe exited with code 2

javac.exe exited with code 2


در زمان Build پروژه خطای "javac.exe" exited with code 2. نمایش داده می شود. برای حل مشکل در Solution Explorer روی نام پروژه کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. سپس در Android Option تیک گزینه Enable Multi-Dex را بزنید.

سپس یک بار Visual Studio را Restart کنید

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 مهر 1396