The type X conficts with imported type X

The type X conficts with imported type X


1- در Solution Explorer روی فایل های کلاس، راست کلیک کرده و مقدار خصوصیت Build Action را از Content به Compile تغییر دهید. این اقدام را برای تمام کلاس هایی که با هم مرتبط هستند انجام دهید. معمولا فایل های کلاس را در فولدر App_Code قرار می دهید و پروژه شما از نوع Web Site Project است.
2- اگر پروژه شما Web Application است، فایل ها و فولدرهای داخل App_Code را به فولدری با نام دیگر مثلا Code یا Model و ... منتقل کنید و تغییر اشاره شده در بند 1 را انجام دهید.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     9 فروردين 1397