وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

Newtonsoft.Json


Newtonsoft.Json یک Framework جهت استفاده از داده های JSON در .Net است که با توجه به کارایی بالا، مورد اقبال بسیاری از توسعه دهندگان است. برای نصب این Framework دستور زیر را در Package Manager Console اجرا کنید:
Install-Package Newtonsoft.Json -Version 10.0.3
نمونه ای از داده JSON:
{
    "Name": "Apple",
    "Expiry": "2008-12-28T00:00:00",
    "Sizes": [
        "Small"
    ]
}
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     22 آبان 1396