یافتن ایمیل هایی که فقط یک بار تکرار شده اند

یافتن ایمیل هایی که فقط یک بار تکرار شده اند


SELECT *
   FROM emp
   WHERE email IN (
                                 SELECT email
                                    FROM emp
                                    GROUP BY email
                                    HAVING COUNT(*)=1
                                 )
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     20 بهمن 1396