گنجشک

گنجشک


گنجشکا داشتن پشت پنجره سروصدا میکردن، رفتم بهشون گفتم:
"ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای،
ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست"

گفتند: زییییییینگ ..... شعر از سعدی!!!
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     2 شهريور 1397