وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

گر نگهدار من آن است که من می دانم - شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد


زمانی که آغامحمدخان قاجار لشکر به "قراباغ " کشیده بود، خان قراباغ در قصبه ای به نام "شیشه" متحصن گردید و در آنجا به کندن سنگر پرداخت و یاران خود را به دفاع گماشت.

شاه قاجار برای او پیغام فرستاد که با آن عده قلیل توانایی مبارزه با او را ندارد و حتی او را به ضربت های سنگپاره های منجنیق تهدید کرد و پیغام داد که با این همه چگونه می توانی شهری مانند شیشه را از من نگاه داری؟

"ملا پناه واقف" که شاعر خان قراباغ بود این شعر را در جواب خان قاجار نوشت:

"گر نگهدار من آن است که من می دانم ..... شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد"

- هزار و یک حکایت تاریخی محمود حکیمی -
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 آبان 1396