وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

کار گروهی


موفقیت اکثر اوقات یک کار گروهی است . یک گلزن در فوتبال هیچوقت به تنهایی نمی تواند موفقیت کسب کند. با همکاری و مساعدت اعضای مختلف یک گروه، موفقیت به دست می آید.
اگر در یک گروه کار می کنید، تا جایی که می توانید مسئولیت ها و کارهای خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهید و از دیگران نیز همین انتظار را داشته باشید. در این حالت است که موفق خواهید شد.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 آبان 1396