پنج قانون طلا از کتاب ثروتمند ترین مرد بابل

پنج قانون طلا از کتاب ثروتمند ترین مرد بابل


1- پس انداز کنید

2- پس انداز را در راهی سود آور بکار اندازید

3- با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کنید

4- در زمینه ای که آشنایی کافی ندارید و یا مورد تائید افراد ماهر و با تجربه نیستند ، معامله نکنید

5- بدنبال در آمد های غیر ممکن و یا از روی طمعکاری به دنبال افراد شیاد و حقه باز و یا کم تجربه و خام و یا هوسهای واهی و غیر معقول خود نباشید.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     25 مهر 1394