پردازش داده JSON در SQL Server

پردازش داده JSON در SQL Server


OPENJSON یک تابع table-valued است که متن JSON را تجزیه کرده و اشیا را به عنوان ردیف و Attribute ها را به عنوان ستون برمیگرداند. یا به عبارت دیگر این تابع می تواند داده JSON را به صورت جدول پردازش کرده و نمایش دهد.
با توجه به اینکه خروجی این تابع یک جدول است می توانید آن را در مقابل from استفاده کنید. همچنین از این تابع می توان برای Insert مقدار JSON به جدول بانک اطلاعاتی استفاده کرد.
تابع در SQL Server نسخه 2016 ارائه شده است.

SELECT *
FROM OPENJSON(@json_data)
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     29 بهمن 1396