هشدارهای مقابله با ویروس کرونا

هشدارهای مقابله با ویروس کرونا


- به اخبار جعلی و شایعات توجه نکنید
- مرتب دست ها را بشویید
- از حوله شخصی استفاده کنید
- با یکدیگر دست ندهید
- از بغل کردن بپرهیزید
- صورت خود را لمس نکنید
- سطوح را مدام ضدعفونی کنید
- گوشی خود را حداقل روزی یکبار تمیز کنید
- ماسک بزنید
- از انبارکردن مواد غذایی و شوینده خودداری کنید
- برخی از داروها و وسایل ضروری را در خانه نگهداری کنید
- از مایع ضدعفونی کننده دست استفاده کنید
- مدام پیشرفت های پزشکی در این زمینه و توصیه های بهداشتی را پیگیری کنید
- از سفر غیرضروری اجتناب کنید
- تا حد امکان در خانه بمانید
- آرامش خود را حفظ کنید
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     23 اسفند 1398