وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

نیایش


خدایا
دیروزمن به خطا گذشت !

امروز من، به حسرت وپشیمانی
می گذرد !

از فردایی می ترسم که در آن بازگشتی نباشد !

تو را به عظمت بیکرانت دست از یاری ما
بر ندار و همیشه بیشتر و بهتر از گذشته حمایت و هدایتمان بفرما.

آمین🙏
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 فروردين 1397