وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود


ابا عزه الجمحی در واقعه جنگ بدر اسیر شد و به پیامبر عرض کرد: ای محمد: من عیال وار هستم منت بر من بگذار و آزادم نما. حضرت او را آزاد نمود بدین شرط که دیگر به جنگ با مسلمانان برنگردد. ابو عزه به مکه برگشت و گفت من محمد را مسخره نمودم و در جنگ احد دوباره بر علیه مسلمانان به جنگ برگشت. پیامبر نیز دعا نمود که فرار نکند، پس ابا عزه اسیر مسلمانان شد و دوباره به پیامبر عرض کرد که من عیال وار هستم و آزادم کن، رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمودند که: آیا آزادت کنم تا به مکه برگردی و در گروه قریش فریاد بزنی که من دو بار محمد را مسخره نمودم، سپس فرمودند: «مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود» پس پیامبر او را به دست خود کشت.

شیخ طوسی - کتاب الخلاف
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     5 آذر 1396