موفقیت اقتصادی

موفقیت اقتصادی


موفقیت های اقتصادی من مرهون به کارگیری این سه جمله است:
زودتر از دیگران مطلع شدم
زودتر از دیگران تصمیم گرفتم
وقتى تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم

جان دی راکفلر
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     17 ارديبهشت 1396