وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

محبوب ترین نرم افزارهای Android و iOS در سال 2017


بیشترین نرم افزار دانلود شده در پلاتفرم Android:
1- FaceApp
2- ?What The Forecast
3- Boomerang
4- TopBuzz Video
5- Yarn
6- Amazon Alexa
7- Google Home
8- Facebook Messenger
9- Snapchat
10- Instagram

بیشترین نرم افزار دانلود شده در پلاتفرم iOS:
1- Bitmoji
2- Snapchat
3- YouTube
4- Facebook Messenger
5- Instagram
6- Facebook
7- Google Maps
8- Netflix
9- Spotify
10- Uber
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     12 دي 1396