متوقف نشدن اجرای برنامه پس از نمایش فرم با متد ShowDialog

متوقف نشدن اجرای برنامه پس از نمایش فرم با متد ShowDialog


اگر بخواهید فرمی را نمایش دهید تا اجرای برنامه جهت دریافت ورودی در آن فرم، متوقف شود از متد ShowDialog برای نمایش فرم استفاده می شود. اما اگر خصوصیت ShowInTaskbar فرم دوم برابر با False باشد فرم بصورت دیالوگ نمایش داده نمی شود و به عبارت دیگر اجرای برنامه متوقف نمی شود.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 آذر 1397