وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

قضاوت


فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید: احمق
اگر ما جلوی دیگران بپیچیم: زرنگ

کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی معرفت
اگر ما جواب ندهیم: گرفتار

فرد بلندتر از ما: دراز
اگر کوتاهتر از ما: کوتوله

همکار جزئی نگر: ایرادگیر و وسواسی
اگر ما جزئی نگرتر باشیم: دقیق

فردی لیوان آب ما را چپه کرد: کور
اگر پای ما به لیوان دیگری بخورد: شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده

دنیای قضاوت ها، یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     11 بهمن 1396