غرغرهای بورسی

غرغرهای بورسی


وقتی شاخص با دلیل یا بی دلیل رشد می کند همه راضی هستند و بررسی نمی کنند که این رشد منطقی است یا خیر و شروع می کنند به خرید....ولی امان از وقتی که شاخص سیر نزولی به خود بگیرد. همه شروع می کنند به غرغر کردن و همه را مقصر می دانند. در حالی که می شود در بازار منفی هم سود جمع کرد
صبور باشید و صحیح انتخاب کنید
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     12 تير 1396