وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

شناسایی جدول هایی که فیلد کاراکتری با طول بیشتر از 100 دارند


برای شناسایی جدول ها از دستور زیر استفاده کنید:
WITH c([object_id], [max_length]) AS
(
    SELECT [object_id], [max_length]
        FROM sys.columns c
        WHERE c.system_type_id=167 and max_length<40
)
SELECT s.name + N'.' + t.name AS [TableName], c.[max_length] AS [Len]
    FROM c
        INNER JOIN sys.tables AS t ON c.[object_id] = t.[object_id]
        INNER JOIN sys.schemas AS s ON t.[schema_id] = s.[schema_id]

برای اطلاع از انواع داده ها نیز می توانید از دستور زیر استفاده کنید:
SELECT * FROM sys.types
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     4 آبان 1396