شفاف نبودن رنگ زمینه Label وقتی روی برخی از کنترل ها قرار دارد

شفاف نبودن رنگ زمینه Label وقتی روی برخی از کنترل ها قرار دارد


کنترل Label به خوبی از Transparency پشتیبانی می کند و اگر مشکل در Transparency وجود داشته باشد لازم است که خصوصیت Parent مربوط به Label را به کنترلی که دقیقا پشت آن است تغییر دهید:

label1.Parent = panel1;
label1.BackColor = Color.Transparent;

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 آذر 1397