وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

شاهکار زندگی


ابوسعید ابوالخیر را گفتند:
فلانی قادر است پرواز کند.

گفت: این که مهم نیست، مگس هم می پرد.

گفتند: فلانی را چه میگویی؟
روی آب راه میرود!

گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را می کند.

گفتند: پس از نظر تو شاهکار چیست؟

گفت: اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچ گاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی.
این شاهکار است.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     11 آذر 1396