وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

شادی


کاش می شد خنده را تدریس کرد
کارگاه خوشدلی تاسیس کرد
کاش می شد عشق را تعلیم داد
نا امیدان را امید و بیم داد
شاد بود و شادمانی را ستود
با نشاط دیگران دلشاد بود
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 دي 1396