وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

دوراهی


آلیس به یک دوراهی رسید و یک گربه را روی درخت دید.
به گربه گفت: «از کدام مسیر باید بروم؟»
گربه پرسید: «به کجا می خواهی بروی؟»
آلیس پاسخ داد: «نمی دانم.»
گربه گفت: «پس مهم نیست که از کدام راه بروی.»

آلیس در سرزمین عجایب
لوئیس کارول
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 ارديبهشت 1397