وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

دسترسی به سلول جاری DataGridView


برای بدست آوردن مختصات سلول جاری از دستورهای زیر می توان استفاده کرد:
int currentX = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex;
int currentY = dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex;


برای فوکوس به سلول خاص باید از دستور زیر استفاده کنید:
dataGridView1.CurrentCell = this.dataGridView1[newX, newY];
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     3 آذر 1396