وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

تقسیم شادی


بهترین روش برای نیک آغاز کردن یک روز این است که به هنگام بیدار شدن، بیندیشیم امروز چگونه میتوانیم دست کم یک نفر را شاد کنیم.

- نیچه -
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     10 آذر 1396