تغییر نام فایل دیتابیس در SQL Server

تغییر نام فایل دیتابیس در SQL Server


ابتدا باید دیتابیس را آفلاین نمایید:
USE [master];
GO
ALTER DATABASE SQLAuthority
SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE GO
ALTER DATABASE SQLAuthority SET OFFLINE
GO


تغییر نام فایل:
ALTER DATABASE SQLAuthority
MODIFY FILE (Name='SQLAuthority_Logs', FILENAME='D:\SQLAuthority_Logs.ldf')
GO


مجددا دیتابیس را آنلاین نمایید:
USE [master];
GO
ALTER DATABASE SQLAuthority SET ONLINE
Go
ALTER DATABASE SQLAuthority SET MULTI_USER
GO
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 آبان 1398