تغییر رمز در Remote Desktop

تغییر رمز در Remote Desktop


برای تغییر رمز ویندوز معمولا کلیدهای CTRL-ALT-DEL را فشرده و با انتخاب گزینه Change password اقدام می کنیم. اما در جلسه RDP این عملکرد مناسب نیست که یکی از راهکارهای زیر موثر است:

1- فشردن کلیدهای CTRL-ALT-DEL با دکمه های صفحه کلید یا On screen keyboard

2- اجرای دستور زیر در Command یا Run:

C:\Windows\explorer.exe shell:::{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     27 اسفند 1399