برگرداندن گزینه Bluetooth به منوی Send To

برگرداندن گزینه Bluetooth به منوی Send To


در File Explorer به مسیر زیر بروید:
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

با راست کلیک، یک Shortcut جدید ایجاد کنید.
مسیر درخواستی برای اجرای آن توسط Shortcut را مطابق زیر قرار دهید:
%windir%\system32\fsquirt.exe

عنوان درخواستی را هر نامی با مضمون Bluetooth قرار دهید. پیشنهاد می شود عنوان زیر را درج کنید:
Bluetooth device

اکنون با راست کلیک و مراجعه به منوی Send To آیکون مربوط به Bluetooth را مشاهده می کنید
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     3 تير 1394