وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

بت


از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان،
خدایی می شوند که، خدایی کردن نمی دانند!
و شما در آخر می شوید، سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته!

#نیچه
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     5 آذر 1396