وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

با خود تکرار کنید: به تو چه؟


هر وقت تصمیم گرفتی که کاری را انجام بدی، بررسی کن:

1- آیا انجام این کار شفاها یا کتبا از تو خواسته شده است؟ (یا شخصا برای خودشیرینی انجامش میدهی!)

2- اگر پاسخ سوال 1 بلی است در سوابق خود یادداشت کن که صادر کننده دستور چه کسی بوده و دقیقا چه کاری از تو خواسته شده است و سپس آن کار را انجام بده.

3- اگر پاسخ سوال 1 خیر است. از خود بپرس آیا ممکن است فردی در آینده از انجام دادن کارت ، خرده بگیرد یا متوجه بشود که آن کار را برای خودشیرینی انجام داده ای!؟

4- اگر پاسخ سوال 3 بلی است ، به زندگی و کار خودت مشغول باش.

5- اگر پاسخ سوال 3 خیر است ، به زندگی و کار خودت مشغول باش زیرا نسل آدم های عقده ای یا خودشیرین و ... هنوز منقرض نشده است !

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     15 آبان 1396