وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

آینده


یک کشتی، لب ساحل جایش امن است، اما برای لب ساحل که درست نشده است. در اصل برای ناامنی های دریا ساخته شده است؛
مانند انسان که برای زندگی آفریده شده!
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     2 خرداد 1397