وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

انتخاب


زندگی حدفاصل بین B و D است!

B = Birth = تولد
D = Death = مرگ

ولی بین B و D یک حرف دیگر یعنی C هم هست ...

Choice = انتخاب

در انتخاب های خود دقت کنیم...

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 بهمن 1396