وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

الگوی موفقیت


من از حسین (ع)
آموختم که چگونه
انسان می تواند در حالی که
تحت ستم است،
برنده باشد
و از او آموختم که چگونه
می توان زیر فشار ظلم بود
و پیروز شد

- گاندی -
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     18 آبان 1396