استفاده از عبارت شرطی بزرگتر از یا کوچکتر از در دستور Switch

استفاده از عبارت شرطی بزرگتر از یا کوچکتر از در دستور Switch


می توان به شکل زیر در مقابل case استفاده کرد:
case var expression when value < 0:

برای کد تبدیل نمره 0 تا 100 به گرید A تا F بصورت زیر است:
int mark = 70;
switch (mark)
{
  case int n when n >= 90:
    Console.WriteLine("Grade is A");
    break;

  case int n when n >= 80:
    Console.WriteLine("Grade is B");
    break;

  case int n when n >= 70:
    Console.WriteLine("Grade is C");
    break;

  case int n when n >= 60:
    Console.WriteLine("Grade is D");
    break;

  case int n when n >= 50:
    Console.WriteLine("Grade is E");
    break;

  default:
    Console.WriteLine("Grade is F");
    break;
}
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     7 فروردين 1401